Vejledning vedr. substitutions-behandling

Der henvises til nedenstående link, kapitel 8.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120519