Socialfaglig

Hvad kan der klages over

Det kan f.eks være:

  • Afslag på behandling eller manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen til kommunalbestyrelsen
  • Kommunen beslutter at ændre indholdet af en afgørelse, som kommunen tidligere har truffet
  • Hvis du har søgt om at komme i døgnbehandling, og kommunens afgørelse munder ud i et tilbud om dag/ambulant behandling
  • Der kan klages over et afslag på at kunne vælge et andet tilbud af samme art som det, kommunen har visiteret til.
  • Der kan klages over, at reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, f.eks. hvis kommunen har givet afslag på at give aktindsigt, eller hvis du ikke er blevet inddraget i behandlingen af sagen.
  • Der kan desuden klages over personalet i kommunen.

Hvad skal der stå i klagen

Der er ingen krav om, hvad der skal skrives i en klage. Det er dog en god ide at forklare, hvad du mener, kommunen har gjort forkert i sagen. Der kan også klages mundtligt, så skal kommunen skrive klagen ned. Det kan evt. være en god ide at bede om aktindsigt, før du udarbejder din klage.

Hvor skal klagen sendes hen

Du skal aflevere din klage til kommunen, f.eks. til det behandlingscenter, der klages over. Når de har modtaget din klage, har kommunen 4 uger til en revurdering. Såfremt kommunen fastholder afgørelse i den konkrete sag, sender kommune selv klagen og papirerne i sagen videre til det sociale nævn i Statsforvaltningen, hvor sagen vurderes igen.

Frist for klagen

Der må ikke gå mere end præcis fire uger/28 dage fra, at du har fået afgørelsen i sagen (dét der klages over) til, at kommunen har modtaget din klage.

Der er ingen klagefrist for klager over kommunens personale.

Se link til Statsforvaltningens hjemmeside vedrørende klageregler: http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=5890